Arja kuronen: Taloyhtiön hallituksen vastuuvapaus

isännöitsijä on lisäksi velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksesta toimessaan aiheuttaa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle toimimalla uuden asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttä siten tuottamusta,. Vastuu

ei siten edellytä aktiivista toimintaa vahingon aiheuttamiseksi, vaan esim. Myös vahingonaiheuttajan ja vahinkoa kärsineen asema ja olosuhteet otetaan huomioon. Hallituksen vahingonkorvausvastuu on ensisijassa kollektiivivastuuta. Vastuuvapauden epäminen ei siis automaattisesti tarkoita, että taloyhtiöllä olisi tiedossaan vaatimuksia johtoaan kohtaan. Isännöitsijän korvausvastuu yhtiötä kohtaan voi olla edellä esitettyä laajempi, jos hänen ja taloyhtiön välillä on sopimus isännöitsijän tehtävistä ja niiden suorittamiseen liittyvistä seikoista. Muiden tahojen korvausvastuusta, lain 24-luvun 2 :ssä on sädetty osakkeenomistajan korvausvelvollisuudesta. Lue Realia Isännöinnin tyytyväisistä asiakkaista tältä. Hallituksella oi kuitenkin oikeus pättä korvauskanteen nostamisesta silloin, kun kyse on rangaistavaan tekoon perustuvasta korvauskanteesta. Eriävä mielipide on syytä kirjauttaa hallituksen pöytäkirjaan. Tämä huolimattomuusolettama kumoutuu vasta, jos menettelystä vastuussa oleva osoitta menetelleensä huolellisesti. Taloyhtiön hallituksen vastuulla on huolehtia, että yhtiön taloutta hoidetaan ammattimaisesti. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän korvausvastuu, uuden lain 24-luku käsittelee vahingonkorvausvastuuta sekä siihen liittyviä menettelytapoja. Jossain, varsinkin pienissä yhtiöissä onkin tapana, että vastuuvapautta ei koskaan myönnetä. Valvontavelvollisuuden laiminlyöntikin voi jo aiheuttaa vastuun vahingosta. Yhtiökokouksen myöntämä vastuuvapaus koskee vain vastuuvelvollisen vastuuta suhteessa taloyhtiön. Isännöitsijän toimintaa arvioidaan tällöin myös sopimusehtojen perusteella. Tässä tapauksessa sovelletaan. Taloyhtiön hallitus ajattelee aina jälkeen yhtiön etua. Hallituksen jäsenen korvausvastuu voi syntyä hyvin erilaisista toimista ja laiminlyönneistä. Vastuuta saattaa lisätä myös jäsenen jotain alaa koskevan erityisasiantuntemus. Hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä ovat isännöitsijän nimittäminen ja osakekirjan antaminen tai vaihtaminen. Hallituksen jäsenen vastuulla on kuunnella osakkaita ja asukkaita sekä välittä tietoa mahdollisimman rehellisesti kaikille osapuolille. Lumen ja jän poistamista katolta ei kuitenkaan ollut sisällytetty sopimuksessa lueteltuihin huoltoyhtiön tehtäviin. Hallituksen jäsen voi vapautua korvausvastuusta änestämällä korvaus-perusteena olevaa pätöstä vastaan. Taloyhtiöiden (ja muidenkin osakeyhtiöiden) yhtiökokousten käsittelyssä on vuosittain taloyhtiön johdon vastuuvapaus. Hallituksen jäsen joutuu siis vastuuseen sellaisestakin teosta, joka ei ole huolellisuusvelvoitteen rikkomista, mutta kuitenkin aiheuttaa vahinkoa.

Taloyhtiön hallituksen vastuuvapaus, Viivi pumpanen poikaystävä

Että tilinpätös ja tase on hyväksytty ja että tilintarkastuskertomuksessa on puollettu vastuuvapauden myöntämistä. Luvun 1, joka on vahingonkorvausvaatimuksen perusteena, jonka hän on tehtävässän muuten asuntoosakeyhtiölakia tai taloyhtiön yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Huolimattomuutta tehtäviensä hoidossa tai niiden laiminlyöntiä. Jolloin vastuu pätöksistä koskee kaikkia hallituksen jäseniä. Osakas on yhtiökokouksessa esteellinen änestämän omasta vastuuvapaudestaan. Joten sen käyttäminen riippuu kussakin tapauksessa erikseen vallinneista olosuhteista sähköauto ja tapaukseen muutoin liittyvistä seikoista.


Hallitus valmistelee suurimmat korjaushankkeet, kuten putki ja julkisivuremontit, asuntoosakeyhtiön hallituksen vastuu perustuu johtohenkilölle asetetun yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomiseen tai taloyhtiön hallituksen vastuuvapaus vahingonkorvaukseen muulla perusteella. Että yhtiökokous varsinaisesti ajattelisi taloyhtiön johdon toimillaan aiheuttaneen yhtiölle vahinkoa. Asuntoosakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta, on vahingonaiheuttajan näytettävä toimineensa huolellisesti välttyäkseen korvausvastuulta uusi asuntoosakeyhtiölaki 24luku. Yhdessä isännöitsijän kanssa, yhtiökokouksen pätös vastuuvapauden myöntämisestä ei vapauta vastuuvelvollista korvausvastuusta. Monesti vastuuvapauden myöntämättä jättämisellä ilmaistaan tyytymättömyyttä tai epäluottamusta hallituksen toimintaan ilman.

Vahingonkorvausvastuusta on sädetty kattavasti lain 24 luvussa.Yhtiön johdolle ei ole suoraan lain nojalla velvollisuutta myöntä vastuuvapautta siinäkän tilanteessa, ettei tiedossa ole mitän vaatimuksia heitä kohtaan.

 

6:03 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenelle tai

Näitä asioita ei voi viedä yhtiökokoukseen pätettäväksi.Hankkeet kilpailutetaan ja esitellän kaikille osakkaille yhtiökokouksessa, jossa lopulliset pätökset tehdän.Vastuuvapaudesta pätetän yksinkertaisella äntenenemmistöllä.Kaikissa pätöksissä hallituksen jäsenen on ajateltava ensin yhtiön parasta, vaikka se sotisi omaa henkilökohtaista etua vastaan.”